แบบประเมินภาวะ Long COVID ในผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19

วัตถุประสงค์


กลุ่มเป้าหมาย


คำนิยาม